Friday, February 29, 2008

POSTCARD - CHICAGO - STRATFORD HOTEL - 1908